Cơ sở sản xuất

HTX AFDEX 12

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Quang Huy, Phù Yên, Sơn la

Yêu vườn như nhà

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch

Thông tin chung

Giới thiệu Cơ sở chuyên sản xuất lúa gạo hữu cơ
Cổng truy xuất afdex.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 25 H
Quản lý Nguyễn Đình Trung
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Nước tưới mmnb
Đất trồng mmkj
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua